Aktualności strona detali

21.06.2017:

Procedur raportowania kwas chromowy

Doręczanie zgłoszenia dla dopuszczalnego zastosowania przez użytkownika stanowiącego dalsze ogniwo łańcucha dystrybucji:

Użytkownik stanowiący dalsze ogniwo łańcucha dystrybucji i stosujący substancję wyszczególnioną w wykazie substancji podlegających procedurze udzielania zezwoleń (Załącznik XIV) na podstawie zezwolenia udzielonego wnioskodawcy będącemu wcześniejszym ogniwem łańcucha dystrybucji ma obowiązek zgłoszenia tego zastosowania Agencji ECHA. 

Stosując taką substancję spełniać należy warunki zezwolenia, które dostawca opisać musi w karcie charakterystyki.

W jaki sposób można się dowiedzieć, czy stosowanie preparatu wyszczególnionego w Załączniku XIV jest dopuszczalne?

W karcie charakterystyki udostępnionej przez dostawcę podany jest Numer Aprobaty. Widnieje on także na etykiecie substancji lub mieszaniny. Numer Aprobaty posiada formę „REACH/x/x/x". W razie niemożności odszukania tego numeru zwrócić się należy do swojego dostawcy.

Okresy oraz podawane informacje

Zgłoszenie do ECHA nastąpić musi w okresie trzech miesięcy od momentu pierwszej dostawy substancji. Obowiązek ten rozpoczyna się po opublikowaniu decyzji o udzieleniu zezwolenia w Dzienniku Urzędowym. 

Informacje, które należy dostarczyć:

nazwa przedsiębiorstwa 

numer aprobaty oraz 

dane kontaktowe. 

Ponadto złożyć należy informacje o stosowanej zazwyczaj rocznej ilości substancji oraz ilości pracowników stosujących tą substancję.

Zgłoszenie dostarczyć należy stosując formularz na stronie internetowej

Dostarczenie zgłoszenia wymaga posiadania aktywnego konta REACH-IT (patrz kroki 1 oraz 2 poniżej). 

1. Należy zarejestrować się w REACH-IT. (Krok ten można opuścić, jeżeli przedsiębiorstwo posiada już konto REACH-IT.)

2. Zgłosić się w REACH-IT celem uaktywnienie konta użytkownika. (Krok ten można opuścić, jeżeli już raz nastąpiło zgłoszenie w REACH-IT.)

3. Aby będąc użytkownikiem stanowiącym dalsze ogniwo łańcucha dystrybucji dostarczyć zgłoszenie przy pomocy formularza internetowego należy kliknąć na poniższy przycisk ekranowy i stosować się do wskazówek.