Aktualności strona detali

21.06.2017:

REACH: Brak zezwoleń na stosowanie kwasu chromowego na czas

REACH: Brak zezwoleń na stosowanie kwasu chromowego na czas 

ZVO oczekuje, iż do "Sunset Date" nie zapadną decyzje co do złożonych wniosków na udzielenie zezwolenia.

Tak zwanym „Sunset Date“, czyli datą, od której tlenek chromu(VI) w wyniku REACH nie może być stosowany ani wprowadzany do obrotu bez ważnego zezwolenia, jest 21 września 2017 r. Centralny Związek Technik Obróbki Powierzchniowej (Zentralverband Oberflächentechnik e.V. - ZVO) zakłada, iż dla większości złożonych wniosków o udzielenie zezwolenia nie zostaną do tego momentu wydane decyzje. Tym niemniej w okresie pomiędzy „Sunset Date“ a udzieleniem zezwolenia będzie nadal możliwe stosowanie kwasu chromowego. 

Europejskie Rozporządzenie w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów REACH stawia wyzwania przed przedsiębiorstwami stosującymi technologie galwanizacji oraz obróbki powierzchniowej, a szczególnie przed przedsiębiorstwami średniej wielkości. Obecnie upływa czas swobodnego stosowania tlenku chromu(VI) w UE, preparatu odgrywającego ważną rolę w chromowaniu: Od dnia 21 września 2017 r. nie jest dozwolone stosowanie ani wprowadzanie do obrotu tlenku chromu(VI) bez ważnego zezwolenia. Powyższe odnosi się również do ewentualnych zapasów magazynowych oraz roztworów wodnych tlenku chromu(VI) zwanego często kwasem chromowym.

ECHA zaleca udzielenie zezwoleń dla sześciu zastosowań 

Liczne konsorcja producentów i użytkowników złożyły wnioski o udzielenie zezwolenia dla tlenku chromu(VI). Komitety ECHA (European Chemical Agencys) „RAC“ oraz „SEAC“ popierają obecnie zezwolenie dla sześciu zastosowań. Zgodnie z ich zaleceniami końcowymi w przypadku dalszego stosowania tlenku chromu(VI) w UE ryzyka dla zdrowia ludzkiego są znacznie mniejsze od łącznych korzyści wynikających z dalszego stosowania. 

Jeżeli Komisja Europejska kierowała się będzie obecnymi zaleceniami założyć można, iż do momentu pierwszego badania zezwolenia ustalone zostaną następujące okresy czasu:

•Ustalanie i produkowanie mieszanin: siedem lat

•Chromowanie funkcjonalne: siedem lat

•Chromowanie funkcjonalne o charakterze dekoracyjnym: cztery lata 

•Warstwy konwersyjne do zastosowań w branży lotniczej i kosmicznej: siedem lat

•Warstwy konwersyjne do zastosowań w różnych branżach przemysłowych: cztery lata

•Pasywacja „Tin-Plated Steel“ (ETP): cztery lata

W odniesieniu do stosowania tlenku chromu(VI) w ramach metalizacji tworzyw sztucznych (trawienie tworzyw ABS) Komitety ECHA zaleciły okres dwunastu lat do pierwszego badania zezwolenia.

Użytkownicy zgłaszać muszą Numery Aprobaty oraz nabywane ilości 

Użytkownicy stanowiący dalsze ogniwa łańcucha dystrybucji, czyli eksploatujący instalacje galwanizacji, zgłaszać muszą za pośrednictwem strony internetowej ECHA w nieprzekraczalnym terminie 90 dni od momentu udzielenia zezwolenia Numer Aprobaty danego wniosku oraz przewidywane roczne nabywane ilości. Istotnym jest zapewnienie spełnienia w zakładzie wszystkich warunków ograniczających wynikających z oficjalnej decyzji o udzieleniu zezwolenia. 

Jeżeli Komisja UE przychyli się do zaleceń Komitetów ECHA, dla odbiorców powierzchni na bazie tlenku chromu nic się nie zmieni. Po 21 września 2017 r. mogą oni w dalszym ciągu przez co najmniej siedem dalszych lat bez ograniczeń nabywać przykładowo powierzchnie chromowane twardo oraz przez co najmniej cztery dalsze lata powierzchnie chromowane błyszcząco. 

Możliwość stosowania kwasu chromowego w okresie przejściowym 

W czerwcu 2017 roku na porządku obrad Komisji UE znajdzie pierwszy złożony przez konsorcjum wniosek o udzielenie zezwolenia. Oczekiwać należy, że w tym samym czasie do państw członkowskich UE skierowany zostanie pierwszy projekt dotyczący udzielania zezwoleń. Do momentu głosowania nad ostatecznym udzieleniem zezwolenia, którego warunkiem jest większość w Komitecie Przedstawicieli Państw Członkowskich oraz w Parlamencie UE, upłyną według optymistycznych oszacowań dalsze trzy miesiące. Tak więc należy się liczyć z tym, iż wiążące prawnie udzielenie zezwolenia nastąpi dopiero po „Sunset Date“, czyli po 21 września 2017 r. 

Pomiędzy „Sunset Date“ a dniem wiążącego prawnie udzielenia zezwolenia możliwe będzie dostarczanie oraz stosowanie tlenku chromu(VI) oraz mieszanin i preparatów zawierających tlenek chromu(VI) bez ograniczeń. Powyższe odnosi się jednakże tylko do takich zastosowań, dla których złożono wniosek o udzielenie zezwolenia.

Eksploatujący odnosić się mogą do wniosków o udzielenie zezwolenia w toku 

— W przypadku stawianych z dużym prawdopodobieństwem w tym okresie przejściowym przez nadzorujące organy pytań o zezwolenie, eksploatujący instalacje galwanizacji odnosić się mogą do wniosków o wydanie zezwolenia w toku, złożonych przez ich dostawców wzgl. konsorcja autoryzacyjne —, informuje Christoph Matheis, Przewodniczący zarządu ZVO. Są one dostępne na stronie internetowej ECHA.

Źródło: Newsletter ZVO z dnia 16.05.2017 r.